Zakład Aktywności Zawodowej

Z inicjatywy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym z dniem 02.05.2018 roku został uruchomiony Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ).Głównym celem ZAZ-ów jest rehabilitacja poprzez pracę, która pozwala osobom niepełnosprawnym na samorealizację, zaspokajając również potrzebę kontaktów międzyludzkich. Zakład Aktywności Zawodowej na etapie tworzenia i funkcjonowania jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Zakład został utworzony i działa w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 24 lipca 2012 r., poz. 850.).

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Cel ten realizujemy poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

Wartością i kluczowym zadaniem Zakładu będzie prowadzenie szkoleń, rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku. ZAZ zatrudnia pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniając stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwości pracownika. Będzie prowadzona działalność na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych i tym samym w sposób pozytywny wpływać będzie na politykę społeczną i ekonomiczną regionu. W zakładzie będą warunki do prowadzenia rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej, dzięki czemu poprawi to samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. Stanowiska pracy oraz wszystkie pomieszczenia użytkowe będą dostosowane do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych pracowników oraz przepisów i zasad BHP. Poszukujemy nowych partnerów, a więc instytucji, organizacji i firm otwartych na aktywną współpracę, zaangażowanie i wspieranie przy tworzeniu tego projektu.

Chorzowski Zakład Aktywności Zawodowej swą działalność (na obecnym etapie organizacji) skupia w trzech segmentach działalności:

  • prace z zakresu gastronomii,
  • prace o charakterze produkcyjno-usługowym (prace monterskie),
  • usługi sprzątania.