Akty prawne

 Zakład działała na podstawie :

  • Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 24 lipca 2012 r., poz. 850.)
  • Umowy utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej (zwany dalej ZAZ) jest rozwiązaniem prawnym i nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej.

 Głównym celem działalności Zakładu mieszczącego się przy ulicy Dąbrowskiego 55, jest zatrudnianie oraz kompleksowa rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych – pracowników Zakładu. Kadra obsługowo - rehabilitacyjna zatrudniona w Zakładzie ma także za zadanie przygotowanie niepełnosprawnych pracowników do odnalezienia się w otwartym środowisku pracowniczym, a także ich wsparcie w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę ich indywidualnych możliwości.

ZAZ poprzez prowadzenie szeregu działań nakierowanych na poprawianie funkcjonowania tych osób, realizowanych poprzez wielokierunkową działalność gospodarczą sprzyja włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także poszerza świadomość społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych. Swoją aktywnością Zakład wpływa na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych i tym samym w sposób pozytywny wpływa na politykę społeczną i ekonomiczną regionu.

Organizatorem Zakładu jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedziba  w Chorzowie przy ul. Św. Piotra 9.