Informacja dla osób niepełnosprawnych

Warunkiem koniecznym do zatrudnienia w ZAZ jest posiadanie orzeczenia o odpowiednim stopniu lub przyczynie niepełnosprawności tj.

 • Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (bez wskazania przyczyny niepełnosprawności)
 • Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Czas pracy w ZAZ jest krótszy niż wynikałoby to z kodeksu pracy, zatrudnienie realizowane jest pod opieką i nadzorem koordynatorów prac i terapeutów. Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0,55 z nominalnego czasu pracy osoby niepełnosprawnej  (może być on zwiększony do 0,8 etatu).

Czas zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 60 minut dziennie i może zostać przedłużony do 120 minut dziennie na wniosek personelu rehabilitacyjnego zakładu.

Stanowiska pracy oraz wszystkie pomieszczenia użytkowe są dostosowane do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych pracowników oraz przepisów i zasad BHP.

Nie mniej jednak ZAZ musi spełnić następujące kryteria określone właściwą Ustawą tj.

 1. co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w ZAZ stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  1. zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;
 1. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.

ZAZ prowadzi wielospecjalistyczną rehabilitację zatrudnionych pracowników, obejmuje ona następujący zakres:

 • rehabilitację leczniczą, a w tym m.in. gimnastykę ogólnorozwojową, gimnastykę indywidualna i grupową, szeroki zakres ćwiczeń wzmacniających, masaże, zajęcia na basenie, Nordic Walking, gry ruchowe i rekreacyjne;
 • rehabilitację społeczną, a w tym m.in. wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie do aktywności społecznej, wycieczki, wydarzenia kulturalne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z coachem, zajęcia z języka migowego, zajęcia z instruktorem nauki chodzenia w terenie nieznanym, kursy umiejętności miękkich.
 • rehabilitacja zawodowa, a w tym m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, specjalistyczne kursy, doskonalenie umiejętności zawodowych, wizyty / szkolenia w innych zakładach pracy

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ZAZ prowadzą do nabywania psychofizycznych sprawności poprzez:

- rozwijanie motywacji do podjęcia zatrudnienia,

- kształtowanie właściwego tempa pracy,

- ćwiczenia w zakresie dokładności wykonywanego zadania,

- kształtowanie nawyku przestrzegania dyscypliny pracy (planowania, punktualności itp.).

Natomiast działania mające na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia (na otwartym/chronionym rynku pracy) realizowaną są po przez:

- udział w szkoleniach,

- wizyty / szkolenia w innych zakładach pracy,

- nabywanie konkretnych umiejętności podczas pracy w poszczególnych pracowniach,

- naukę przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz kadrowych,

- naukę odpowiedniej autoprezentacji i motywacji. 

Niepełnosprawność nie zawsze musi oznaczać jednoznaczne wycofanie się z życia zawodowego i społecznego. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie wspomoże  w kształceniu poczucia wpływu na rzeczywistość i pewności siebie - poprzez pracę w przyjemnej i zespołowej atmosferze.