ZAZ - statut

ZAZ to rozwiązanie dostępne tylko dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. ZAZ działa w celach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utworzyła.

Celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej jest:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zgodnie z uregulowaniami przepisów szczegółowych.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Zakładem Aktywności Zawodowej kieruje Dyrektor ZAZ.

Zakład Aktywności Zawodowej działa w oparciu o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwolnienia podatkowe, dochody własne oraz darowizny.

Szczegółowe zasady działania Zakładu Aktywności Zawodowej określa Regulamin ZAZ.